KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

a) Veri sorumlusu hakkında
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında GLMMM Progresif Masonluk Derneği tarafından işlenebilecektir. Yasal anlamda bu verilerin sorumsusu GLMMM Progresif Masonluk Derneği’dir.

b) Kişisel verilerinizin işlenme amaçları
Kişisel verileriniz ve üyelik bilgileriniz; derneklerimizin ve üst kuruluşların kuruluş amaçları doğrultusunda yapılan faaliyetlerin işlenmesi ve paylaşılması ile üyeler arasında haberleşme amacıyla; faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, geliştirilmesi, her türlü bildirimde bulunulması, düzenlenen veya düzenlenecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, güvenliğin sağlanması tarafınıza daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

c) Kişisel verilerinizin paylaşılması
Kişisel verileriniz, dernek üyesi olduğunuz için ilgili makamlar ve kuruluşlar ile bilgilendirme ve iletişim amaçlı olarak paylaşılmaktadır. Ayrıca yasal olarak yetkisi olan kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenildiği takdirde Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
d) Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve bunların hukuki sebepleri
Üyeler arası haberleşme faaliyetlerini sürdürmek ve faaliyetlerin paylaşılması amacıyla kişisel verilerinizi, yazılı veya elektronik ortamda, web sitemiz, e-posta veya sosyal medya mecraları gibi kanallar aracılığıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. Web sitemizi ziyaret etmek için üye olmanız ve kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekli değildir. Üye olmak istemeniz halinde hukuki hak ve sorumluluklarınız olacağı için en az isim, soyisim, telefon ve eposta ile iletişim ve dernek üyeliğine ilişkin bilgilerinizi girmeniz hukuken zorunludur.

e) Kişisel verilerinize ilişkin kanundan doğan haklarınız
Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7) 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için üyesi bulunduğunuz derneğe yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler dernek tarafından duyurulacaktır.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir.

f) İletişim bilgileri
Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren mesajınızı GLMMM, İstiklal Caddesi, Halep Pasajı, Beyoğlu 34425 İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderebilir ya da elden imza karşılığı verebilirsiniz.